Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży

Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży
o profilu piłki nożnej funkcjonują na terenie całego kraju
od września 2004 r.

Idea

Główną ideą, która przyświeca tej inicjatywie, jest podniesienie jakości
szkolenia młodych piłkarzy poprzez stworzenieim jak najlepszych warunków do
rozwoju talentu piłkarskiego oraz zapewnienie dogodnego połączenia
nauki w szkole z przygotowaniem do profesjonalnego futbolu.

Cel

Celem strategicznym pracy szkoleniowej wszystkich OSSM w Polsce
jest wyszkolenie jak największej liczby zawodników przygotowanych do gry
w klubach ligowych w kategorii juniora i młodzieżowych reprezentacjach Polski,
a w dalszej perspektywie w Ekstraklasie, I i II lidze.

Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej mają za zadanie:

  • Wyselekcjonować najbardziej uzdolnioną piłkarsko młodzież z terenu danego województwa

  • Stwarzać jak najlepsze warunki do szkolenia (baza, infrastruktura, kadra szkoleniowa, opieka medyczna itd.)

  • Zapewnić odpowiednią liczbę i wysoką jakość zajęć treningowych, a poprzez pracę wykwalifikowanych szkoleniowców przyczyniać się do systematycznego i płynnego rozwoju młodych zawodników

  • Prowadzić trening zindywidualizowany, ukierunkowany na rozwój talentu jednostki – a nie „budowanie zespołu”, skorelowany z potrzebami klubowymi i reprezentacji Polski poprzez ścisłą współpracę z trenerami reprezentacji wojewódzkich ZPN oraz młodzieżowych reprezentacji Polski

  • Zapewnić, że po przejściu pełnego cyklu szkoleniowego w OSSM zawodnik będzie właściwie przygotowany, aby realizować w kolejnych latach karierę sportową w profesjonalnej piłce nożnej.

Struktura

Na podstawie zawartych porozumień Polski Związek Piłki Nożnej nadzoruje działalność
OSSM oraz wyznacza cele strategiczne i szkoleniowe związane z funkcjonowaniem
ośrodków. Współpracuje z Ministerstwem Sportu i Turystyki, a także zawiera umowy
z wojewódzkimi ZPN, które są bezpośrednimi realizatorami zadania i podmiotami
prowadzącymi dane placówki.